domingo, 23 de outubro de 2011

Sistema axonométrico

Composición pictórica inspirada na representación axonométrica de planos.
"Construcción espacio-temporal II", Theo Van Doesburg, 1924

O sistema axonométrico, do que forman parte a perspectiva isométrica e a perspectiva cabaleira, ten como obxeto a representación de formas tridimensionais. Representa os corpos a través de un só trazado que proporciona unha visión global e de conxunto do volume.


Perspectiva isométrica da Casa Roberts.
Frank Lloyd Wright, 1908

A axonometría é unha perspectiva que ten a ventaxa de facilitar un debuxo de gran claridade formal e fácil interpretación. Para mellora-la lectura dos trazados, os sistemas axonométrico e diédrico utilízanse conxuntamente: o sistema diédrico aporta as formas e proporcións verdadeiras do corpo e o debuxo axonométrico mostra a apariencia volumétrica total das pezas.


A perspectiva axonométrica é, ademais, un sistema rápido e sinxelo no seu trazado, polo que é moi utilizado en tódolos campos do deseño e do debuxo industrial porque resulta idónea para mostrar o ensamblaxe de pezas, de motores, de mobles e volumes en xeral.

Neste tema empregaremos as seguintes aplicacións on-line:

Tododibujo: Apuntes

educacionplastica.net: Explicacións e exercicios sobre a perspectiva axonométrica ortogonal

Mira este vídeo cunha breve introducción:

Sistema Diédrico e Vistas


Co exercicio que estamos a realizar do debuxo do alzado dun edificio poñemos punto e final a esta serie de sesións adicadas ó sistema diédrico, interpretación de planos e debuxo de vistas dun sólido.
Éstas aplicacións interactivas servirannos para repasar:

Tododibujo: por se alguén se despistou collendo apuntes aquí o tedes todo (Mirar: o punto, a recta, o plano, e vistas diédricas -sistema europeo-)
Interpretación de planos: exercicios interactivos de vistas e pezas
Vistas: Explicacións e exercicios interactivos de pezas, vistas e sistema diédrico (tipos de rectas e planos)
educacionplastica.net: Material sobre sistema diédrico básico
Neste vídeo explícase claramente cómo se proxectan a planta, alzado e perfil dunha peza tridimensional nos 3 planos: horizontal, vertical e de perfil, no sistema europeo.

19º edición de Estampa, a feira de arte múltiple

Hai obras de arte únicas e outras que se producen en serie. Dende 1993, a feira de arte Estampa reuniu cada ano unha oferta creativa que está máis cerca dun público máis amplo ca o que pode acceder ás pezas que se exhiben en Arco, a feira de arte contemporánea madrileña que se organiza tódolos meses de febreiro.

O novo director da feira, Chema de Francisco, quixo marcar o seu estreno con algunhas novedades: a oferta que presenta o centenar de expositores convocados por Estampa este ano vai máis alá da obra gráfica e as edicións, e demostra que a arte múltiple se dá na maior parte dos medios creativos: fotografía, vídeo, escultura... e mesmo pintura.

Pero esa extensión do concepto de arte seriada non queda aí. Outra novidade este ano é a incorporación de dúas novas seccións dedicadas ao deseño e ao son.

Fonte: El País 23/10/2011

Trazados xeométricos fundamentais

Dende a Revolución Industrial prodúcense en serie todo tipo de obxetos, dos cales o seu deseño progresou extraordinariamente. Para poder proxectalos estableceuse unha linguaxe coa que os técnicos de calqueira lugar do mundo poidan comunicarse. Esta linguaxe utiliza representacións gráficas como liñas, símbolos, etc.
O deseño industrial dun producto comeza coa súa planificación. Para elo, debúxase o obxeto que se vai a fabricar utilizando trazos a man alzada, nun boceto chamado croquis.

Cadeira "Barcelona", Mies Van Der Rohe. Foi deseñada para o pabellón alemán da exposición internacional de Barcelona de 1929 e aínda se comercializa case 80 anos despois.


 O deseño arquitectónico utiliza o debuxo técnico para representar nun espacio bidimensional o proxecto de edificios.

Do mesmo modo que para escribir necesitamos coñece-las palabras e para realizar operacións matemáticas os números, en debuxo técnico é necesario estudia-los trazados que nos permiten iniciarnos nesta linguaxe: a mediatriz dun segmento, a bisectriz dun ángulo, o Teorema de Tales...

Para estudia-los trazados fundamentais dispoñemos dunha serie de aplicacións en liña:
educacionplastica.net: Construcción paso a paso e exercicios para practicar.
Construccións de debuxo técnico: Materiais, técnicas e construccións básicas. Actividades para imprimir.
Exercicios de debuxo técnico: Construcción paso a paso.